รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

วิทยาลัยฯขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศุภลักษณ์ ชูเพชร ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ “CSNP Journal : การวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” และ “เทคนิคสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๘ : วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น”