ครูที่ปรึกษาดีเด่นและสถานศึกษาต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ขอแสดงความยินดีกับ..”อ.อำนวย อนุรักษ์และวิทยาลัยฯ”..ที่ได้รับรางวัล”ครูที่ปรึกษาดีเด่นและสถานศึกษาต้นแบบ”โครงการการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558