การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

ชมภาพเพิ่มเติม..