ชื่อ - นามสกุล :
นางศุภลักษณ์ ชูเพชร
ตำแหน่ง :
ครู คศ.3
หน้าที่ :
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่อยู่ :
ฝ่ายวิชาการ
Telephone :
0817472674
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายวิชาการ