ชื่อ - นามสกุล :
นางดวงใจ ทองปรุง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่ :
หัวหน้างานธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :
0819781905
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายบริหารทรัพยากร