ชื่อ - นามสกุล :
นางศุภลักษณ์ ชูเพชร ,
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ :
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ , ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายบริหาร