งานการเงิน

1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งบประมาณปีการศึกษา2566

งบทดลอง งวดที่1

รายละเอียดประกอบงบทดลอง งวดที่1

งบทดลอง งวดที่2

รายละเอียดประกอบงบทดลอง งวดที่2

งบทดลอง งวดที่3

รายละเอียดประกอบงบทดลอง งวดที่3

งบทดลอง งวดที่4

รายละเอียดประกอบงบทดลอง งวดที่4

งบทดลอง งวดที่5

รายละเอียดประกอบงบทดลอง งวดที่5

งบทดลอง งวดที่6

รายละเอียดประกอบงบทดลอง งวดที่6

งบทดลอง งวดที่7

รายละเอียดประกอบงบทดลอง งวดที่7


รายละเอียดประกอบงบทดลอง งวดที่4