ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการงาน อกท.ภาคใต้

นายก อกท.หน่วยสุราษฎ

อ่านเพิ่มเติม